The BMW M’s Holy Color Codename: Hockenheim Silver Metallic

BMW โปรโมทสีพิเศษสุดคูล Hockenheim Silver Metallic ถ่ายทอดจาก BMW M2 Competition สู่ BMW S1000RR รุ่นปี 2020 คุณน่าจะเคยเห็นความสร้างสรรค์ของค่ายรถในการตั้งชื่อรถรุ่นใหม่ของพวกเขากันมาบ้างแล้ว ทั้งการจับคำในภาษาต่างๆ มาสมาสหรือสนธิออกมาเป็นคำใหม่ จนแม้แต่เจ้าของภาษาเองบางครั้งยังต้องตีความกันอยู่หลายรอบ...

More from Bimmer-TH